RSS

Monday, 25 October 2010

இளைஞர்களுக்கென வெளியிடப்படவுள்ள, பரிசுத்தவான்கள் எனும் 14 பாகங்கள்

இளைஞர்களுக்கென அப்துல்லாஹ் சாலிஹியினால் தொகுக்கப்பட்ட பரிசுத்த இமாம்களின் தொடர்களின் தொகுதியொன்று, புனித கும் நகரில், 14 பாகங்களாக, மஹ்தியார் வெளியீட்டகத்தினால் வெளியிடப்படவுள்ளது.

இவ்வெளியீட்டகத்தின் பணிப்பாளர் செய்யித் அப்துல்லாஹ் ஹுஸைனி இக்னாவுக்குத் தெரிவிக்கையில், இத்தொகுதியின் ஒவ்வொரு பாகமும், 14 பரிசுத்தவான்களில் ஒவ்வொருவரதும் 40 சம்பவங்களையும் 40 ஹதீஸ்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது என்றார்.

பிறந்த இடம், வாழ்க்கையினதும் இமாமத்தினதும் காலம், ஷஹீதாக்கப்பட்ட இடம், சமகால ஆட்சியாளர்கள், அவர்கள் பற்றிய சம்பவங்களின் மொழிபெயர்ப்புகள், மற்றும் 40 ஹதீஸ்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய குறித்த பரிசுத்தவான்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகளும் இந்நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. 

இந்நூல்கள், 128 அல்லது 136 பக்கங்களில் மொத்தமாக 1980 பக்கங்களில் வெளியிடப்படவுள்ளது.

செய்திகள்

Powered by Blogger.